Městský úřad Králův Dvůr 

Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr 

tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz 

Sp.zn. MEKD-Výst./6795/2011/Pa Králův Dvůr, dne 31.10.2011
Č.j.: VYST-Pa/6800/2011 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU
JEDNÁNÍ 

ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČ
25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš 

(dále jen "stavebník") dne 17.10.2011 podal žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
na stavbu: 

kabelového vedení NN 

na pozemku parc. č. 339/5, p. p. k. 345/2 v katastrálním území Koněprusy, obec Koněprusy. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení. 

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, (dále
jen "stavební zákon"), usnesením ze dne 31.10.2011 se spis. zn. MEKD-Výst./6795/2011/Pa rozhodl
podle § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho
obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu. 

Stavební úřad oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného
územního a stavebního řízení a současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

1. prosince 2011 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu Králův Dvůr. 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě
důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů
rozhodnutí (Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 -17, v jiné dny po
telefonické domluvě). 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném
stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně
přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má
záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
(Platný podpis) Podepsal Dagmar Paterová <paterova.su@seznam.cz> Čas: 2011.11.01 08:39:55 +01'00' Důvod: samostatný odborný referent

Č.j. VYST-Pa/6800/2011 str. 2 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněnpři
plnění úkolů
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků
při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů
a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů
podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě
nebo osobě
jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Dagmar Paterová
samostatný odborný referent 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Koněprusy a Stavebního úřadu
Králův Dvůr po dobu 15 dnů
ode dne doručení. Po uplynutí stanovené doby bude zasláno zpět na
stavební úřad s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. 

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Obdrží v územním řízení: 

žadatel (doporučeně
do vlastních rukou na doručenku)
ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČ
25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš 

obec v místě
stavby (dat.schránkou)
Obec Koněprusy, 266 01 Koněprusy, 

účastníci řízení stanovení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
David Švancar, Nad Konvářkou č.p. 309/15, 150 00 Praha,
RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno,
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami 3, 100 00 Praha 

Č.j. VYST-Pa/6800/2011 str. 3 

dotčené orgány (dat.schránkou)
Obecní úřad Koněprusy, 266 01 p. Beroun,
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun,
Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a reg. rozvoje, Husovo náměstí č.p. 68, 266 43 Beroun,
SCHKO Český kras, Karlštejn č.p. 85, 267 18 Karlštejn 

stavební úřad Králův Dvůr (2x vyvěsit)
Obecní úřad Koněprusy (1x vyvěsit) 

Obdrží ve stavebním řízení: 

stavebník (doporučeně
do vlastních rukou na doručenku)
ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČ
25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš 

vlastníci dotčených pozemků
(doporučeně
do vlastních rukou na doručenku, dat.schránkou)
David Švancar, Nad Konvářkou č.p. 309/15, 150 00 Praha,
Obec Koněprusy, 266 01 Koněprusy, 

správci sítí (dat.schránkou)
RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno,
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami 3, 100 00 Praha 

dotčené orgány (dat.schránkou)
Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou č.p. 1258, 266 01 Beroun,
Obecní úřad Koněprusy, 266 01 p. Beroun,
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun,
SCHKO Český kras, Karlštejn č.p. 85, 267 18 Karlštejn