VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

O NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KONĚPRUSY

Obecní úřad Koněprusy, jako pořizovatel (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k pořízení územního plánu pro území obce, na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s ustanovením § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu změny územního plánu obce Koněprusy a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

návrhu změny č.1 územního plánu obce Koněprusy

se koná

10.prosince 2015 (čtvrtek) v 19:00 hodin

se schůzkou pozvaných v komunitním centru OÚ Koněprusy.

Do návrhu změny č.1 územního plánu obce v tištěné podobě je možné nahlédnout u pořizovatele (Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63) v době ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky do 17. prosince 2015. Návrh změny č.1 územního plánu obce Koněprusy bude ve stejné lhůtě v elektronické podobě zveřejněn též na internetových stránkách pořizovatele www.koneprusy.cz

Upozornění:

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání

 • může každý u pořizovatele uplatnit připomínky

 • mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitky proti návrhu změny č.1 územního plánu obce Koněprusy. Námitky se podávají písemnou formou u pořizovatele, musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.

 • dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

        Radek Havlíček, starosta obce

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 30 dní přede dnem jednání na úřední desce OÚ Koněprusy a na úřední elektronické desce OÚ Koněprusy www.koneprusy.cz.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:

Dotčené orgány (do datové schránky):

Městský úřad Beroun, IDDS: 2gubtq5

 • odbor životního prostředí,

 • odbor dopravy,

 • odbor ÚPRR, odd.památkové péče,

Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf

 • odbor životního prostředí a zemědělství,

 • odbor dopravy

 • odbor kultury a památkové péče

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur

Ministerstvo obrany, AHNM Praha, IDDS: hjyaavk

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor nerostných surovin, IDDS: bxtaaw4

Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4

 • odbor geologie,

 • odbor ochrany přírody a krajiny,

 • odbor ochrany ovzduší,

 • odbor výkonu státní správy,

Ministerstvo zdravotnictví ČR, IDDS: pv8aaxd

Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad, pracoviště Beroun, IDDS: z49per3

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e

Státní energetická inspekce, oblastní inspektorát pro Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4

Obvodní báňský úřad Kladno, pracoviště Praha, IDDS: 4huadu8

Krajská veterinární správa pro Střč.kraj, inspektorát Beroun, IDDS: wx98b5p

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

Správa CHKO Český Kras, IDDS: ffydyjp

Krajský úřad (do datové schránky):

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje., IDDS: keebyyf

Sousední obce (do datové schránky):

Obec Tmaň

Obec Suchomasty

Obec Měňany

Město Králův Dvůr

Obec Tetín

Zpracovatel: Ing.arch.Michal Bartošek, U 5.baterie 12, Praha 6