Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále
jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
15.8.2013 podala:
Obec Koněprusy, IČO 00233391, 266 01 Koněprusy,
v zastoupení společnosti IRNA s.r.o., IČO 61466832, Na Konečné č.p. 9/38, 142 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
gravitační splaškové kanalizace, výtlaku a kabelové přípojky NN el. energie
na pozemku parc. č. 658/1 (komunikace), parc. č. 712/12 (komunikace) v katastrálním území Koněprusy,
obec Koněprusy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Více informací v příloze.
D4DBBCC861B6972
D4DBBCC861B6972
D4DBBCC861B6972.PDF
141.9 KiB
985 Downloads
Detaily...
D4DBBCC861B6972
D4DBBCC861B6972
D4DBBCC861B6972.PDF
141.9 KiB
985 Downloads
Detaily...