Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail: 

08.08.2011 MBE 45623/2011/DOPR-DrP 5857/2009/DOPR Petr Drexler/ 311630217 doprava9@muberoun.cz 

Stavebník: 

Obec Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 Beroun. 

SDĚLENÍ 

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 
Veřejnou vyhláškou 

Městský úřad Beroun, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) 
věcně 
a místně 
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), podle § 40 odst. 
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), 
vede řízení ve věci vydání dodatečného stavebního povolení na stavbu: „Místní komunikace Za školou 
Koněprusy“, na pozemku: pozemková parcela číslo 339/9, 339/10, 339/11, 339/14, 339/17, 339/22, 340/4, 
v katastrálním území Koněprusy, na žádost stavebníka Obec Koněprusy, IČO: 00233391, Koněprusy 63, 266 
01 Beroun. 

Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, 
speciální stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům 
rozhodnutí a to do 

10 dnů 
od doručení tohoto sdělení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí v kanceláři odboru dopravy Městského úřadu 
Beroun, Politických vězňů 
20, Beroun 2, 2. patro, č. dveří 201/3, ve dnech pondělí astředa, 8,00 – 17,00 
hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. 

Nechá-li se některý z účastníkůřízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. 

Mgr. Miroslav Jerling v.r. 
vedoucí odboru dopravy 
Městského úřadu Beroun 

Za správnost vyhotovení: Martina Krejčová 

Adresa úřadu: Pracoviště: e-mail: posta@muberoun.cz 
Husovo náměstí 68 Politických vězňů 
20 IČ: 00233129 
266 43 Beroun-Centrum 266 43 Beroun-Město www.mesto-beroun.cz 
Tel.: +420 311 654 111 Tel.: +420 311 630 111 
Fax: +420 311 621 242 
(Platný podpis) Podepsal Martina Krejčová <doprava6@muberoun.cz> Čas: 2011.08.09 08:48:32 +02'00'
Fax: +420 311 623 251 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů 
na úřední desce Městského úřadu Beroun a Obecního 
úřadu Koněprusy. 
Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Beroun. 

Na úřední desce MěÚ Beroun: 

Vyvěšeno dne………………………… 
Sejmuto dne..…………………………… 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

Na úřední desce Obecního úřadu Koněprusy: 

Vyvěšeno dne………………………… 
Sejmuto dne..…………………………… 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

Obdrží : 

Stavebník: 

• 
Obec Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 Beroun (datová schránka) 
Účastníci řízení: 

• 
Preisler Jan, Koněprusy 7, 266 01 Beroun (doporučeně 
do vlastních rukou) 
• 
Preislerová Jana, Koněprusy 7, 266 01 Beroun (doporučeně 
do vlastních rukou) 
• 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (datová schránka) 
• 
RWE, Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (datová schránka) 
Ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou 

Dotčené orgány státní správy: 

• 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Beroun -Město, Pod Studánkou 1258/24, 266 01 
Beroun – Město (datová schránka) 
• 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stč. kraje, dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50 
Beroun – Město (datová schránka) 
• 
Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum 
(osobně 
na doručenku) 
• 
Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí 68, 266 43 
Beroun – Centrum (osobně 
na doručenku) 
• 
Správa CHKO Český kras, č.p. 85, 267 18 Karlštejn (datová schránka) 
Na vědomí: 

• 
MěÚ Králův Dvůr – Stavební úřad, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr (datová schránka) 
• 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech (ÚAPPSČ) Praha, Nad Olšinami 3/448, 100 00 
Praha 10 (datová schránka) 
2 

Ostatní: 

• 
Obecní úřad Koněprusy -1x k vyvěšení na úřední desce (doporučeně 
do vlastních rukou) 
• 
Městský úřad Beroun, Kancelář 
tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 
– Centrum 
-1 x k vyvěšení (osobně 
na doručenku) 
-1 x pro elektronickou potřebu 
-1 x pí. Palivcová (osobně 
na doručenku) 
Spis :Spis správního úřadu 

3