Městský úřad Králův Dvůr

Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 031 / 311 636 181, e-mail: filip.su@seznam.cz

Sp.zn. MEKD-Výst./7709/2011/Fi Č.j.: VYST-Fi/7725/2011

Vyřizuje: Ing. Filip

Výroková část:

Králův Dvůr, dne 10.1.2012

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 7.12.2011 podala

Ing. Eva Kropáčková, nar. 14.3.1962, U Děkanky č.p. 1648/12, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby studny

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 16/1 v katastrálním území Koněprusy, obec Koněprusy. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 16/1, ve vzdálenosti 1,5 m od společné hranice se sousedním pozemkem st.p. 12 a ve vzdálenosti 7,5 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 17/1 (vzdálenost na střed studny). Je navržena stavba vrtané trubní studny o průměru 150 mm a hloubce 30,0 m, šachta z betonových skruží o průměru DN 800 bude vyvedena 500 mm nad úroveň terénu a provedena do hloubky 1,0 m.

2. Projektová dokumentace pro stavbu studny bude vypracována oprávněnou osobou, která ručí za její správnost, úplnost a proveditelnost. Projektová dokumentace musí být zpracována dle platných zákonů, vyhlášek, závazných směrnic a norem, týkajících se profesních oborů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a technických zařízení v souvislosti s výše uvedenou stavbou.

3. Protože studna je dle § 55 odst. 1) písm. j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn (dále jen „vodní zákon“), vodní dílo, bude vodoprávní rozhodnutí vydávat příslušný vodoprávní úřad, což je MěÚ Beroun, odbor životního prostředí.

Č.j. VYST-Fi/7725/2011 str. 2 Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších

předpisů je: Ing. Eva Kropáčková, nar. 14.3.1962, U Děkanky č.p. 1648/12, 140 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 7.12.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 7.12.2011 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 10.1.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Vzhledem k tomu, že je územní řízení vedeno v obci se schváleným územním plánem, bylo zahájení řízení oznámeno účastníkům, stanoveným podle § 85, odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, zveřejněnou na úřední desce stavebního úřadu, Obecního úřadu Koněprusy a také způsobem, umožňujícím dálkový přístup, na úřední desce webových stránek Města Králův Dvůr.

V rámci probíhajícího řízení se stavební úřad zabýval otázkou vymezení účastníků řízení ve smyslu § 85, odst. 2 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich , která by mohla být povolením přímo dotčena mají Ph.D. Jan Hofmeister, Mgr. Hana Hofmeisterová, Vlastimil Novák, Věra Nováková, Marie Záhoříková, Václav Jirásek, proto byli tito zařazeni mezi účastníky řízení. Obec Koněprusy a žadatel jsou účastníky řízení v souladu s § 85, odst. 1 stavebního zákona.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žadatel má k pozemku parc. č. 16/1 v katastrálním území Koněprusy vlastnické právo, které doložil výpisem z katastru nemovitostí.

Stavebnímu úřadu byla předložena projektová dokumentace stavby, zpracovaná Ing. Richardem Honem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001187 a hydrogeologické vyjádření kpovolení odběru podzemní vody, zpracované Mgr. Miroslavem Veselým, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 2019/2006.

Stanoviska sdělili: – závazné stanovisko Správy CHKO Český kras, vydané dne 25.11.2011 pod č.j. 02965/CK/2011

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: – Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: – Veřejnost neuplatnila připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: – Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Č.j. VYST-Fi/7725/2011 str. 3 Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Martina Vildová vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Koněprusy a Stavebního úřadu Králův Dvůr po dobu 15 dnů ode dne doručení. Po uplynutí stanovené doby bude zasláno zpět na stavební úřad s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: ………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 10.1.2012

Obdrží:

žadatel (doporučeně do vlastních rukou na doručenku ) Ing. Eva Kropáčková, U Děkanky č.p. 1648/12, 140 00 Praha 4 – Nusle

obec v místě stavby (do datové schránky) Obec Koněprusy, IDDS: jx7a7up

vlastníci sousedních nemovitostí (veřejnou vyhláškou) Ph.D. Jan Hofmeister, Koněprusy č.p. 11, 266 01 Beroun 1 Mgr. Hana Hofmeisterová, Koněprusy č.p. 11, 266 01 Beroun 1 Vlastimil Novák, Koněprusy č.p. 9, 266 01 Beroun 1 Věra Nováková, Koněprusy č.p. 9, 266 01 Beroun 1 Marie Záhoříková, Koněprusy č.p. 78, 266 01 Beroun 1 Václav Jirásek, Koněprusy č.p. 30, 266 01 Beroun 1

dotčené orgány (do datové schránky) Městský úřad Beroun, IČ 00233129, odbor územního plánování a reg. rozvoje, odbor životního prostředí, IDDS: 2gubtq5 SCHKO Český kras, IDDS: ffydyjp

Obecní úřad Koněprusy, IDDS: jx7a7up (1x vyvěsit) Stavební úřad Králův Dvůr (2x vyvěsit)

Studna_Kropackova
Studna_Kropackova
studna_kropackova.PDF
84.0 KiB
903 Downloads
Detaily...