RozhodnutI CEZ-kabelove vedeni nn
RozhodnutI CEZ-kabelove vedeni nn
RozhodnutI CEZ-kabelove vedeni nn.pdf
119.3 KiB
864 Downloads
Detaily...

Městský úřad Králův Dvůr

Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz

Sp.zn. Č.j.:

MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Králův Dvůr, dne 12.12.2011

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 17.10.2011 podala

ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4, kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČ 25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby

kabelového vedení NN

na pozemku parc. č. 339/5, p. p. k. 345/2 v katastrálním území Koněprusy, obec Koněprusy. II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení

na stavbu: na pozemku parc. č. 339/5, p. p. k. 345/2 v katastrálním území Koněprusy, obec Koněprusy.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Na stávajícím betonovém sloupu na pozemku parc.č. 345/2 bude proveden nový kabelový svod, který se zakončí v nové přípojkové skříni SP200 (stávající SP100 bude demontována) osazené na tomtéž sloupu. Z této přípojkové skříně bude vyveden nový kabel do nové pojistkové skříně SS100, která bude umístěna na pozemku parc.č. 339/5 a bude lícovat se stávajícím oplocením

kabelového vedení NN

Č.j. VYST-Pa/7806/2011 str. 2 IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Roman Šrámek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0007430, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu s dostatečným předstihem tyto fáze výstavby pro kontrolní

prohlídky stavby: o předzáhozemkabelovéhovedení o pokládkaakrytíkabelů o podokončenístavby

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Bude zajištěno včasné ohlášení (písemnou formou) zahájení a ukončení zemních prací všem

vlastníkům, popř. uživatelův, dotčených pozemků.

6. Dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

7. O výkopové povolení, popř. nutný zábor veřejného prostranství požádá investor obecní úřad. K žádosti předloží vyjádření všech správců sítí dotčeného území.

8. Pozemky a komunikace dotčené stavbou budou po skončení stavebních prací neprodleně uvedeny do původního stavu.

9. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

12. Při realizaci staveb a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je právnická osoba nebo osoba fyzická podnikající podle zvláštních předpisů, musí být veden stavební deník.

13. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

14. Při styku s podzemním vedením je nutné respektovat ČSN 73 60 05, včetně dodržení jejich ochranných pásem. Před zahájením stavby vyvolá investor (stavebník) jednání se správci všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma.

15. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Doklad o oprávnění vybraného stavebního podnikatele bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.

16. Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a televize.

17. Stavebník je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 5.8.2011 pod č.j. 3459/11/172:

a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzv.i bezvýkopové technologie)

Č.j. VYST-Pa/7806/2011 str. 3

b) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně

c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum (viz.kontaktní list). Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.

d) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou.

e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni spolohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

f) Při provádění stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo kpoškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

i) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. Izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádosti o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

k) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007- 1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

q) Ochranné pásmo

Č.j. VYST-Pa/7806/2011 str. 4 NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu Technologické objekty na všechny strany od půdorysu Elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany

4 m 4 m 1 m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném do 3.7.2009.

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 vč., se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009 Sb.)

r) o zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku. Požadavek na vytyčení plynárenského zařízení. Oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. Originál stanoviska i s přílohami, musí žadatel předložit při vytýčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

19. V průběhu stavby musí zhotovitel zajistit udržování navazujících komunikací v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek.

20. V případě, že stavba bude zasahovat do ochranného pásma podzemního nebo nadzemního vedení je povinen mít stavebník od příslušného provozovatele distribuční soustavy písemný souhlas s činností v jeho ochranném pásmu.

21. V souladu se zákonem č. 20/87 Sb., č. 242/1992 Sb. stavebník ohlásí Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10 provádění veškerých zemních a výkopových prací tři týdny před jejich zahájením. V případě nutnosti pak umožní záchranný archeologický průzkum.

22. Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení práv a oprávněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí.

23. Všichni zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti práce.

24. Za správnost, úplnost a proveditelnost PD podle § 159, odst. stavebního zákona odpovídá projektant stavby.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů je:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4 Odůvodnění:

Dne 17.10.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil dne 31.10.2011 zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že Obec Koněprusy má schválený územní plán, bylo oznámení o zahájení řízení doručeno účastníkům řízení uvedeným § 85 odst. 2 stavebního

Č.j. VYST-Pa/7806/2011 str. 5

zákona veřejnou vyhláškou a dotčeným orgánům jednotlivě. Toto oznámení bylo vyvěšeno na úředení desce obecního úřadu Koněprusy od 3.11.2011 do 18.11.2011 a na stavebním úřadě Králův Dvůr od 2.11.2011 do 1.12.2011.

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 1.12.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním plánem Obce Koněprusy a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebnímu úřadu byly k dispozici tyto doklady: – Kopie katastrální mapy – Informace o parcelách – Závazné stanovisko SCHKO Český kras ze dne 19.9.2011 pod č.j. 02422/CK/2011 – Vyjádření MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 12.8.2011 pod č.j. MBE44264/2011/ŽP-

Cir – Vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 4.7.2011 pod č.j. 102710/11 – nedojde ke střetu – Vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 5.8.2011 pod č.j. 3459/11/172 – Vyjádření VAK Beroun, a.s. ze dne 8.7.2011 pod č.j. 0111-2019/2011 – nedojde ke střetu – Vyjádření ÚAPPSČ Praha ze dne 11.7.2011 pod č.j. 2134/2011 – Stanovisko k realizaci stavby a vstupem na pozemek (mezi ČEZ Distribuce, a.s. a D.Švancarem) – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy (mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Koněprusy, D.Švancarem)

– Souhlasné stanovisko ČR-HZS Střed.kraje, územní odbor Beroun ze dne 16.11.2011 pod č.j. HSKL- 11898/2011-BE

– Plná moc mezi zmocnitelem Ing. Romanem Šrámkem a zmocněncem Hynkem Havrlíkem Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních

předpisů ve výroku uvedených.

V rámci probíhajícího řízení se stavební úřad zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, která by mohla být povolením přímo dotčena mají vlastníci dotčených pozemků a správci sítí:

David Švancar, Obec Koněprusy, RWE Distribuční služby, s. r. o. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

– Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

– Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Pokud bude podáno odvolání pouze

Č.j. VYST-Pa/7806/2011 str. 6 do výroku rozhodnutí o umístění stavby, výrok rozhodnutí o povolení stavby nenabývá právní moci,

neboť to neumožňuje povaha věci.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dagmar Paterová samostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Koněprusy a Stavebního úřadu Králův Dvůr po dobu 15 dnů ode dne doručení. Po uplynutí stanovené doby bude zasláno zpět na stavební úřad s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: ………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1.12.2011.

Obdrží v územním řízení:

žadatel (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4, kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČ 25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš

obec v místě stavby (dat.schránkou) Obec Koněprusy, 266 01 Koněprusy,

účastníci řízení stanovení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) David Švancar, Nad Konvářkou č.p. 309/15, 150 00 Praha, RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno,

Č.j. VYST-Pa/7806/2011 str. 7

dotčené orgány (dat.schránkou) Obecní úřad Koněprusy, 266 01 p. Beroun, Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun,

stavební úřad Králův Dvůr (2x vyvěsit) Obecní úřad Koněprusy (1x vyvěsit)

Obdrží ve stavebním řízení:

stavebník (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4, kterou zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČ 25727362, Průmyslová č.p. 1665, 263 01 Dobříš

vlastníci dotčených pozemků (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, dat.schránkou) David Švancar, Nad Konvářkou č.p. 309/15, 150 00 Praha, Obec Koněprusy, 266 01 Koněprusy,

správci sítí (dat.schránkou) RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno,

dotčené orgány (dat.schránkou) Obecní úřad Koněprusy, 266 01 p. Beroun, Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 68, 266 01 Beroun,