Své podněty a připomínky vkládejte do komentářů pod článkem anebo využijte kontaktní formulář obce Koněprusy.

Věc:  Návrh na registraci občanského sdružení

 

V souladu s § 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení:

 

Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01  Beroun

r.č. 776105/0660

 

Petr Kadleček, bytem: Bítov 24, 266 01  Beroun

r.č. 650414/1336

 

Marek Houba, bytem: Koněprusy…, 266 01  Beroun

r.č

 

 

návrh na registraci občanského sdružení, které bude užívat název KRUH, se sídlem Bítov 2, 266 01  Beroun.

Cílem sdružení je trvalé vytváření prostoru pro setkávání různých sociálních skupin v obci a rozvíjení jejího kulturního a sociálního života.

Tohoto cíle bude sdružení dosahovat kulturní a osvětovou činností, podporou výchovy dětí a rodičů k ekologickému způsobu života, podporou rodinného života, publikační a vydavatelskou činností a pořádáním seminářů pro všechny sociální skupiny občanů.

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem je Veronika Kolářová.

 

V Bítově dne 8.7.2011

 

Podpisy členů přípravného výboru:

 

Příloha:

Dva stejnopisy stanov občanského sdružení

 

 

STANOVY

Občanské sdružení KRUH

 

I.

Název, sídlo a působnost

Název:  Občanské sdružení KRUH

Sídlo: Bítov 2, 26601  Beroun

Působnost: ČR

 

II.

Předmět činnosti

Občanské sdružení KRUH (dále jen sdružení) je nepolitická nezisková zájmová organizace, sdružující všechny zájemce o obnovu kulturního života vesnice, podporu rodinného života, výchovu dětí k ekologickému způsobu života a osvětovou činnost, bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženského vyznání nebo politické orientace.

Sdružení pracuje zejména v následujících oblastech:

 • Osvětové a kulturní akce k propagaci rodinného života na vesnici
 • Výukové semináře zaměřené na ekologický způsob života
 • Organizování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro děti, mládež  i dospělé
 • Organizování vzdělávacích aktivit pro předškolní děti
 • Organizování rozvojových a vzdělávacích akcí pro dospělé na mateřské či rodičovské dovolené
 • Zajišťování vzdělávacích akcí pro seniory
 • Publikační a vydavatelská činnost
 • Spolupráce s jinými českými i mezinárodním i organizacemi zabývajícími se kvalitou a rozvojem života na vesnici.

 

 

III.

Majetkové poměry

 • Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem sdružení a mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti sdružení, jak je vymezen v těchto stanovách.
 • Rada sdružení je výlučným správcem hmotného i nehmotného majetku sdružení a ve spolupráci s pokladníkem a tajemníkem sdružení rozhoduje o rozdělování finančních prostředků jednotlivým nižším organizačním jednotkám, jejich divizím, atd.
 • Majetek  sdružení tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku sdružení jsou:
 • Členské příspěvky
 • Dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 • Výnos majetku
 • Příjmy z činností při naplňování cílů sdružení
 • Poplatky za účast na kurzech, školeních a seminářích
 • Příjmy z osvětové, kulturní, propagační a nakladatelské činnosti

 

IV.

Hospodaření sdružení

 • Sdružení sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření  se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku.
 • Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích dle platných finančních předpisů.
 • Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny v prostorách sdružení nejméně 30 dnů před projednáním na zasedání rady sdružení.
 • Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové sdružení uplatnit písemně radě sdružení ve stanovené lhůtě organizačním řádem nebo ústně na zasedání rady sdružení.
 • K podpoře své činnosti zřizuje sdružení účelové fondy. Podrobnosti o tvorbě fondů upravuje organizační řád.

 

V.

Členství ve sdružení

 

 • Členem sdružení se mohou stát fyzické i právnické osob
 • Členství vzniká registrací člena po schválení žádosti o členství radou a zaplacením členského příspěvku. Rada vydá členovi členský průkaz sdružení.
 • Členství ve sdružení zaniká:
 • Vystoupením člena ze sdružení.
 • Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena sdružení.
 • Vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelné s členstvím ve sdružení, zejména pak spácháním úmyslného trestného činu skončené pravomocným rozsudkem soudu a toto oznámeno vylučovanému vždy písemně.
 • Úmrtím člena.
 • Člen, jehož členství zaniklo z jakéhokoli důvodu nemá nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho části.

 

 

VI.

Práva a povinnosti členů

 

 • Každý z členů sdružení je povinen napomáhat podle svých možností činnosti sdružení.
 • Základním právem člena sdružení je aktivně se účastnit činnosti sdružení
 • Každý člen sdružení má právo volit a být volen do orgánů sdružení
 • Základním právem člena sdružení je účastnit se vzdělávání sdružení, účastnit se oficiálních akcí a obracet se písemně připomínkami na výbor sdružení.
 • Žádat o projednání svých písemných připomínek, požadavků a návrhů do dvou týdnů od jejich doručení.
 • Základními povinnostmi člena sdružení je dodržování stanov, směrnic a řádů sdružení, placení členských příspěvků ve stanovené výši a šetřit majetek sdružení a sportovního a jiného vybavení zapůjčeného členovi sdružení.
 • Respektovat pokyny a usnesení rady sdružení a předsedy sdružení.

 

VII.

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

 • Valná hromada.
 • Rada sdružení.
 • Předseda.

 

VIII.

Valná hromada

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 • Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 • Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

V případě potřeby svolá rada valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně polovina členů sdružení.

 • Valná hromada zejména:
 • Schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu  sdružení a roční závěrku hospodaření.
 • Rozhoduje o zrušení sdružení.
 • Zvolí první členy rady sdružení.
 • Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 • Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 • Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

 

IX.

Rada sdružení

 

 • Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 • Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.¨
 • Rada má nejméně 3 členy.
 • Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti tajemník, nejméně 4x ročně.
 • Rada zejména:
 • Volí ze svých členů předsedu a tajemníka.
 • Koordinuje činnost sdružení.
 • Svolává valnou hromadu.
 • Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
 • Rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
 • Rozhoduje o změnách stanov sdružení.
 • Rozhoduje o počtu členů rady sdružení.
 • Rozhoduje o zrušení členství.
 • Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
 • K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
 • Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 • Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 • V případě odstoupení nebo vyloučení člena rady je nový člen kooptován předsedou rady z řad členů sdružení.

X.

Předseda

 

 • Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
 • Předsedu volí rada sdružení.
 • Předseda sdružení má právo veta na veškerá usnesení rady. Při rovnosti hlasů členů rady rozhoduje hlas předsedy.
 • Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 • Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
 • Předseda jedná jménem sdružení. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda případně jím pověřený zástupce z členů rady.

 

 

XI.

Ustanovení o organizačních jednotkách

 • Nižšími organizačními jednotkami jsou kluby, které sdružení může v případě potřeby založit. Organizační jednotky nebudou oprávněny jednat jménem sdružení.
 • Činnost těchto klubů, včetně kontroly metodiky a náplně činnosti, řídí rada sdružení prostřednictvím  svých zástupců. Zástupce navrhuje a schvaluje rada sdružení.

 

XII.

Zánik sdružení

 • Sdružení zaniká:
 • Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením  na základě rozhodnutí valné hromady sdružení
 • Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra
 • Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne rada sdružení o způsobu majetkového vypořádání.

XIII.

Závěrečná ustanovení

Sdružení může na základě rozhodnutí rady sdružení vydat organizační a jednací řád sdružení.

 

 

Občanské sdružení KRUH - návrh stanov
Občanské sdružení KRUH - návrh stanov
občanské sdružení.pdf
215.3 KiB
1216 Downloads
Detaily...