Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 15, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
uděluje
po provedeném vodoprávním řízení
se souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí
stavebníkovi – právnické osobě
- Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ 233 391
s t a v e b n í p o v o l e n í
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona
k provedení stavby vodního díla dle § 55 odst.1 písm. c) vodního zákona – splašková kanalizace -
vedené pod názvem:
„Koněprusy – kanalizace a ČOV – změna PD 2013“

Více informací v přiloženém povolení:
Povoleni Kanalizace Cov
Povoleni Kanalizace Cov
povoleni_kanalizace_cov.PDF
187.8 KiB
981 Downloads
Detaily...
Povoleni Kanalizace Cov
Povoleni Kanalizace Cov
povoleni_kanalizace_cov.PDF
187.8 KiB
981 Downloads
Detaily...