TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE V IZOLACI / KARANTÉNĚ Z DŮVODU NEMOCI
COVID-19 O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU
Telefonní číslo: 257 280 862
Příjem telefonických žádostí:
PO a St 8:00 – 17:00
Út a Čt 8:00 – 16:00 (Čt 12.1.2023 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)
Pá 8:00 – 14:00

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

KDY: pátek 13.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 14. 1. 2023 (8:00 – 14:00)
V sobotu může krajský úřad dobu hlasování podle potřeby prodloužit až o 3
hodiny, tj. do 17:00 hodin
KDE: tam, kde volič pobývá
KDO může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky: volič, který: 

 •  má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovat v místním referendu),
 • kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid- 19,
 • který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a
 •  pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci,
  v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá; komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla
  řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje.

Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud voliči byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19.

 

Postup při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 • před příjezdem bude volič telefonicky kontaktován a vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit,
 • komise vyrozumí voliče, že je na místě a domluví s voličem, kde hlasování                                                                                                                                                                                                                                                          proběhne, pokud volič nereaguje na zazvonění, komise znovu telefonuje, čeká na voliče max. 10 minut
 • volič by měl mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu (vlastní) a použít dezinfekci na ruce (má k dispozici komise),
 • komise ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (případně cestovního dokladu),
 • komise ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci z důvodu covid-19 – má potvrzení – např. rozhodnutí krajské hygienické stranice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování
 • po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 komise voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky,
 • pokud se volič nachází a má trvalý pobyt na území obce, kde je vyhlášeno místní referendum, vydá komise voliči i úřední obálku a hlasovací lístek pro místní referendum,
 • pokud byl voliči vydán voličský průkaz, má povinnost jej odevzdat komisi pro hlasování,
 • volič si vybere hlasovací lístek a vloží do úřední obálky,
 • voliči, který nemůže ze zdravotních důvodů sám vložit lístek do úřední obálky a následně do volební schránky, může asistovat jiná osoba, nikoli člen komise pro hlasování,
 • poté, co volič vložil hlasovací lístek do úřední obálky, vhodí ho do volební schránky
 • nepoužité hlasovací lístky si volič ponechá.